Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 05 tháng 03 năm 2015

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 21:53 02/05/2013  

Mẫu báo cáo thành tích năm 2013

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố,  thị xã, huyện  ngày …. tháng … năm …..

 

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ  …….
(2)

I. Sơ lược lý lịch:

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:

- Quê quán3:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. Thành tích đạt được:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận (3):

2. Thành tích đạt được của cá nhân(4):

III. Các hình thức đã được khen thưởng(5)

Chi tiết tải tại đây:

https://docs.google.com/file/d/0Bx_V9GrWro7heTk1aVZwY1R4eTQ/edit?usp=sharing

Số lượt xem : 1050