Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 30 tháng 08 năm 2016

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo