Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 02 tháng 04 năm 2015

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 21:53 02/05/2013  

Mẫu báo cáo thành tích năm 2013

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố,  thị xã, huyện  ngày …. tháng … năm …..

 

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ  …….
(2)

I. Sơ lược lý lịch:

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:

- Quê quán3:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. Thành tích đạt được:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận (3):

2. Thành tích đạt được của cá nhân(4):

III. Các hình thức đã được khen thưởng(5)

Chi tiết tải tại đây:

https://docs.google.com/file/d/0Bx_V9GrWro7heTk1aVZwY1R4eTQ/edit?usp=sharing

Số lượt xem : 1082